SDG Sustainable development goals SDG

TransitieSpijkers  motivatie

Doorpakken en opschalen. Wij vinden dat de tijd van praten en proberen voorbij is.
Er zijn oplossingen genoeg voor handen.
We moeten er alles aan doen om op het gebied van klimaatverandering en andere aspecten als in de SDG's onderverdeeld, snel en stevig de goede kant op te duwen. 
Vanuit TransitieSpijkers willen wij de verbinder zijn tussen partijen die zich bewustzijn van hun behoeften en professionals die het verschil kunnen maken.
Met ons instrumentarium, "de spijkers' voorzien wij iedereen die dat wil van bewezen effectieve middelen om te "timmeren" aan een volhoudbare samenleving.


Missie

Actief bijdragen aan het realiseren van de duurzame doelen, de SDG's, zoals de VN die heeft verwoord. Door met herhaalbare en opschaalbare aanpakken (onze "spijkers") transities te versnellen. En daarin bewust gebruik te maken van onze ervaring in het activeren, leren en realiseren 

van uitdagende oplossingen, in vaak complexe vraagstukken. 

We richten ons in de breedte op het activeren en belonen van bedrijven

vanuit  het begeleiden van (semi overheid) opdrachtgevers in innovatie en impact gerichte uitvragen, vanuit inkoop en contractmanagement. 

Daarnaast zetten we in op het versnellen van de warmtetransitie, door collectief bestaande woningen wijkgericht  te isoleren 

en voor te bereiden op aardgasloos wonen en verwarmen.

Visie

Onze "spijkers" zijn bewezen effectief en kunnen een stevige rol spelen in het opschalen van innovatie en aanjagen van transities. 

Op inkoop:

Met de ontwikkeling van RCC en RIC, de basis onder ons SPARC inkoop instrumentarium, hebben we de vraagkant een krachtige methodiek  geboden om hun  benadering van de markt, om te buigen naar innovatie en impact gericht aanbesteden en inkopen. Vanuit TransitieSpijkers willen we met  SPARC, als de uitgebreide versie van RCC en RIC, zo veel mogelijk adviseurs en inkopers de helpende hand bieden.

In het opschalen van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkoop / MVOI.  

Daarmee een vonk biedend aan ons beeld van "Beter Aanbesteden"

Om vervolgens vanuit onze kant ook de aanbieders te kunnen begeleiden bij het beter inschrijven. Niet zozeer gericht op hun teksten, maar op het zich realiseren van hun potentie en het helpen verbeteren van hun interne mogelijkheden. Als ook in hun eigen inkoop en het selecteren van de best passende partners in hun eigen supply chain. Of liever gezegd in hun eigen ecosysteem aan leveranciers, waar ook afnemers een blijvende positie in zullen gaan innemen.

Op wijkaanpak:

We kunnen het niet alleen maar overlaten aan bewoners en eigenaren van gebouwen, om snel en adequaat een rol te pakken in de energietransitie. 

De meeste mensen zijn zelf niet of nauwelijks in staat hierin effectief handelend op te treden. 

Bovendien is er schaal en efficiency nodig in het omvormen van woningen op aardgas gestookte verwarming installaties naar duurzame bronnen. Er zijn immers geen vakmensen genoeg om elke woning als solitair object aan te pakken. Solistische benaderingen zijn  bovendien niet kosten effectief.  

Met de ervaring vanuit de founding fathers onder TransitieSpijkers, hebben we vanuit uiteenlopende vakgebieden, de kennis en relaties in huis, om tot opschaling te komen. Met Plan Arthur hebben we een aanpak voor de complexe uitdagingen in het verbinden van alle belangrijke schakels. Waarmee wij, onze vaste partners en wijk specifieke partijen, actief kunnen timmeren aan de transitie van een bestaande woonwijk naar een toekomstbestendige en gezonde woon- en leefomgeving.

.

De Founding Fathers van TransitieSpijkers

Inkoop innovatie RIC RCC Arthur

Erick Wuestman

Jack de kraaij foto

Jack de Kraaij

Hans de Wit

We herkennen ons in dit maatschappij perspectief

Columnist Jeroen Candel verwoorde in zijn column in de krant "De Morgen" op 17 maart 2023 onderstaande analyse. Dit n.a.v. de provinciale staten en waterschaps verkiezingen. Dit geeft wat ons betreft accuraat het krachtenveld aan waarin wij hopen en verwachten dat we met onze  "spijkers" een bijdrage kunnen leveren.

De wereld kampt met een ongeëvenaarde ecologische polycrisis. Nederland is een van de vervuilendste landen op aarde, én zeer kwetsbaar voor klimaatverandering. Het is al decennia duidelijk dat een radicale transformatie van onze economie, inclusief het voedselsysteem, nodig is. De kabinetten Rutte hebben jarenlang amper werk van dat transitieproces gemaakt, met als gevolg dat er plots draconische maatregelen moesten worden doorgevoerd om aan internationale wetgeving te voldoen.

GEEN COHERENTIE

Waar andere Europese landen, zoals Denemarken, Frankrijk en Oostenrijk, met sowieso al een lagere milieudruk in de landbouw, al jarenlang sturen op biologische of agro-ecologische landbouw, ontbreekt het in Nederland nog steeds aan een coherente visie en sturing op de toekomst van de landbouw. Er zijn het afgelopen decennium miljarden aan publieke steun naar de niet-duurzame status quo overgemaakt, lange termijn wetgeving ontbreekt of wordt niet gehandhaafd, en er is geen coherent voedselbeleid dat de kosten van de transitie eerlijk over de keten verdeelt.

De voorzichtige aanzetten tot een groene transitie zijn bovendien niet gepaard gegaan met een herverdeling van de welvaart naar gemarginaliseerde regio’s en bevolkingsgroepen. Integendeel, er is jarenlang beknibbeld op de sociale welvaartsstaat en publieke voorzieningen als openbaar vervoer. Toenemende ongelijkheid, of de perceptie daarvan, ondermijnt het draagvlak voor een transitie naar een duurzamere samenleving.

GEEN PERSPECTIEF

De politieke communicatie over de noodzaak tot een radicale koerswending was de afgelopen jaren bovendien steeds dramatisch: “het moet van Brussel”, “de rechter dwingt ons”, “het komt door de ngo’s”. De urgentie van de onderliggende polycrisis is amper overgebracht. Vergelijk dat maar eens met de heldere crisiscommunicatie tijdens de Covid-19-pandemie. Ook in het parlement is nooit een volwassen gesprek over “de grenzen aan groei” tot stand gekomen. Politici betrokken vanaf dag een de loopgraven, vervielen in simplistische dichotomieën (bijvoorbeeld boer versus natuur) en putten bovendien volop uit desinformatie.

Kiezers zijn niet dom. Een overgrote meerderheid van het electoraat, ‘zelfs’ ook boeren, steunen een effectief milieu- en klimaatbeleid. Maar dan wel op een ordelijke en rechtvaardige manier. De coalitiepartijen hebben dat perspectief nooit geboden. Het is in die zin ook geen verrassing dat het CDA, de partij die het langst aan de knoppen van het landbouwbeleid heeft gezeten de grootste klappen heeft gekregen. Terwijl er vanuit christendemocratisch perspectief toch een overtuigende visie op rentmeesterschap, samenwerking en solidariteit mogelijk zou moeten zijn.

Laat het een les zijn voor de komende decennia. Klimaat en natuur verdwijnen niet meer van de politieke en maatschappelijke agenda. Nederlandse, maar ook Vlaamse politieke partijen zouden deze verkiezingen moeten aangrijpen om werk te maken van een écht langetermijnbeleid, herverdeling, en democratische vernieuwing.

Bijvoorbeeld door het formuleren van een nationale Green Deal, die een aanvulling vormt op de Europese Green Deal, en klimaat- en milieuactie combineert met het terugdringen van sociale ongelijkheid.

Onze drijfveren:

Sociale rechtvaardigheidGeen armoede SDG 1
Grondstoffen transitieCirculaire economie SDg 12
Biodiversiteit herstelEcosysteem herstel SDG 15
Energietransitie en warmte transitieTransitievisie warmte energie transitie
Klimaatadaptatie:
hittestress warmte droogte wateroverlastDroogte, hittestress en wateroverlast "indammen"