Video Aspect Ratio: 4:1

Plan Arthur. Wijkbrede verduurzaming

Alle bestaande woningen in buurt of wijk 

isoleren en voorbereiden op aardgasvrij verwarmen

Beeldscherm video is  een voorbeeld van hoe het zou kunnen verlopen

Transitievisie warmte

Actiegericht werk maken van een snelle aardgasvrije wijk aanpak 

Buurtgericht isoleren

Alle woningen in een wijk integraal isoleren in één collectieve inkoop

Passende warmtebron

Welke warmtebron of warmtenet is in welke wijk het meest geschikt

Wilt u werk maken van een wijkgerichte warmte aanpak?

Elke gemeente is actief in haar Transitievisie Warmte, waarin beleid is aangegeven rond de wijkgerichte aanpak voor het aardgasvrij maken van woningen in bepaalde buurten en wijken. Maar het beleid daarin heeft  tot op heden veelal nog een "hoog over" karakter. 

Veel beleid ambtenaren, politici en lokale bestuurders zien we worstelen met het concreet maken van een programmatische aardgasvrije wijken aanpak. Er is weinig ervaring met het op een effectieve manier organiseren van bewoners participatie. Buurt initiatieven kunnen hun beste bedoelingen nog moeilijk kwijt in het gemeentehuis. En over de vraag welke positie een gemeente in wil nemen in het regisseren en beheren van hernieuwbare warmte voorzieningen zoals warmtenetten zijn nog geen besluiten genomen. Behalve de uitspraak vanuit de landelijke politiek dat (grote) warmtenetten in publieke handen dienen te komen.

Toch dringt de tijd. Elke dag dat er geen actie wordt ondernomen zakken veel bewoners dieper in het energiearmoede moeras. En het vertrouwen in de overheid zakt daarin mee. 

Terwijl klimaatverandering vraagt om stevige interventies, o.a. in het voorkomen van CO2 uitstoot en het inspelen op wateroverlast en hittestress. Al dergelijke uitdagingen drukken zwaar op de schouders van lokale (en landelijke) overheden. Juist de samenhang der dingen maakt het voor hen complex op tot actie over te gaan. 

Daarom hebben we vanuit TransitieSpijkers een aanpak ontwikkeld die op een integrale manier waarde creëert in dit veld vol ogenschijnlijke onzekerheden. 

Gemeenten aan zet

in 2050 moeten alle gebouwen aardgasvrij zijn en gemeenten dienen het proces daartoe te faciliteren.

Bewoners verwachten een daadkrachtige aanpak van overheden in het orkestreren van een wijkaanpak die hen helpt te verduurzamen en aardgasvrij te verwarmen.

Gemeenten dienen in hun Transitievisie Warmte aan te geven welke wijken, in welke volgorde, via welk aardasalternatief,  worden aangepakt.

Minister Jetten geeft aan dat warmtenetten voor minimaal 51% in handen van niet commerciële partijen moeten komen te liggen. En kijkt daarvoor naar gemeenten.
Er is procesgeld beschikbaar voor de regierol bij gemeenten. Maar handelingsperspectief ontbreekt nog in veel gevallen.
Een warm bad voor kleine Arthur.

Verantwoording 

naar volgende generaties

Plan Arthur, de wijkgerichte aanpak voor verduurzaming, isolatie en energietransitie, dankt zijn naam aan Arthur, de kleinzoon van Erick Wuestman, die in maart 2022 is geboren. Erick is een van de oprichters van TransitieSpijkers. De filosofie achter deze naam is dat Erick als opa zijn kleinzoon recht in zijn ogen wil kunnen kijken wanneer Arthur 18 wordt. Dat we in 2030 als professionals en wereldburgers kunnen aangeven er serieus werk van te hebben gemaakt om de klimaatverandering een halt toe te roepen. En een leefbare planeet over te dragen aan de volgende bewoners van moeder aarde.

Tijdens een seminar in april 2022 over de energietransitie,  de transitievisie warmte en aardgasvrije wijken mocht Erick een toelichting geven over asfalt-thermie en zijn Integrale Aanpak voor Collectieve Wijk Verduurzaming. Bij de vraag aan het publiek of hij voor deze wijk aanpak de afkortingen IACWV zou moeten gebruiken, of dit als Plan Arthur te benoemen, stak vrijwel ieder van de ruim 100 ambtelijke deelnemers de hand op voor Plan Arthur. Misschien ben jij wel een van die experts die voor deze naamgeving heeft gezorgd?

Elke woning geïsoleerd

Ongeacht eigenaar of financiële situatie van bewoners

Einde energiearmoede

Bewoners betalen energielasten, zo laag, als voor de Oekraïne crisis

Plan Arthur. Aanpak buurt verduurzaming

Zelfregie bewoners

Zeggenschap bij bewoners, zonder dat zij hoeven te investeren

Je NECK uitsteken

Vanuit TransitieSpijkers vinden we dat bij elke Euro die wordt besteed, opdrachtgevers en aanbieders  hun NECK moeten uitsteken voor volgende generaties. Waarbij NECK staat voor Natuur inclusief, Energie positief, Circulair verantwoord en Klimaat adaptief

Vanuit TransitieSpijkers hebben we veel ervaring met Rapid Impact Contracting / RIC inkoop projecten. Daarin vinden opdrachtgevers en leveranciers elkaar, op basis van impactvolle ambities. Uit ruim 50 RIC trajecten weten we dat het effectueren van impactvolle ambities aanzienlijke maatschappelijke meerwaarde creëert, zonder wezenlijke meerprijs. NECK ambities werken dus niet prijsverhogend. Maar maken het resultaat wel aanzienlijk waardevoller voor gebruikers.

Ook "impact financiers" lopen warm voor projecten die inspelen op zorgvuldig materiaalgebruik en verantwoorde ontwerp criteria. Door onze NECK uit te steken, trekken we geduldige investeerders aan, die bewust willen bijdragen aan een betere wereld. 

Snel aannemers aan zet

Buurt breed isoleren betekent efficiënt werken voor aannemers

Circulair bouwen

Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap in isoleren

Natuur inclusief

Rekening houden met biodiversiteit, klimaatadaptatie en -mitigatie

Wijkaanpak isolatie verduurzaming

Plan Arthur: 

collectieve warmte transitie

Plan Arthur is een aanpak van TransitieSpijkers die op een collectieve manier de gemeente en haar bewoners ontzorgt in de warmtetransitie. 

Op basis van ervaring in impactgericht inkopen geloven wij in de kracht van publiek private samenwerkingen. Het bouwen op de innovatie potentie van marktpartijen. Onder regie van een coalitie van gemotiveerde professionals en lokale participanten. 

Plan Arthur richt zich op grootschalig en collectief opdrachtgeverschap, om alle woningen in hele wijken te isoleren en aardgasvrij te maken. En zo een enorme boost te geven aan de energietransitie en het verlagen van CO2 uitstoot.  

Speerpunten van Plan Arthur

Transitievisie warmte 

Elke gemeente werkt aan haar Transitievisie Warmte. Maar veel gemeenten die wij spreken worstelen met de actiegerichtheid ervan. Of liever gezegd het ontbreken daarvan. Handelingsperspectief ontbreekt. Recente uitspraken van Minister Rob Jetten hebben de druk op gemeenten verhoogd om tot actie over te gaan. De komende vijf jaar krijgen gemeenten de tijd zich voor te bereiden op hun rol om in 2050 alle gebouwen op hun grondgebied aardgasvrij te laten worden. En daarin een actieve rol te spelen in het voorzien in een alternatieve warmtebron voor het uitfaseren van aardgas. 

Transitievisie Warmte beleid dat alleen aangeeft geen koploper te willen zijn, is niet langer genoeg. Plan Arthur helpt gemeenten in het maken van de kanteling van "kat uit de boom kijken" naar een actieve rol in het ontzorgen van bewoners. Ervaring opdoen. Participatie mobiliseren. Versneld een daadkrachtige visie neer te zetten. En maximaal in te zetten op het zo snel mogelijk isoleren van hele buurten en wijken. In een zelfde voortvarende beweging waarin tegelijk een alternatief voor aardgas wordt gerealiseerd.

Wijk verduurzaming isolatie

Wijkuitvoeringsplan

Plan Arthur zet een proces in werking waarin gemeenten, gebouweigenaren en bewoners volledig worden bediend. Gericht op  het verduurzamen en aardgasvrij maken van een complete woonwijk of bedrijventerrein. Alleen blijft het niet bij een wijkuitvoeringsplan op zich.

Plan Arthur regelt draagvlak en besluitvorming. En selecteert de best passende aanbieders voor warmtebron(nen) en woningverbetering - isolatie - verduurzaming. 

Na de realisatie organiseert Plan Arthur de administratie en facturatie richting bewoners. En het beheer en onderhoud van installaties richting de aannemers en installateurs.

Een gemeenten hoeft  slechts toezicht te houden op dat de wijkuitvoering volgens plan verloopt. En dat de bewoners krijgen wat hen is toegezegd en daar tevreden over zijn.

Rond dit hele proces regelt Plan Arthur het projectmanagement. En daar houdt TransitieSpijkers toezicht op. Naast het toezicht en de sturing die het projectbureau ontvangt van lokale stakeholders, die optreden als bestuurders achter een wijkuitvoering in Plan Arthur stijl.

Warmtetransitie versnelling

Tempo maken

De urgentie is groot. Veel bewoners gaan gebukt onder de enorm gestegen energieprijzen en hoge inflatie. Waar er enkele jaren geleden geen draagvlak leek te zijn voor verduurzaming is nu de toon volledig andersom. Overheden krijgen inmiddels het verwijt dat het zo lang duurt voordat hun wijk en woning aan de beurt is voor een energietransitie oplossing.

Middels de Plan Arthur aanpak wordt binnen enkele maanden een proces ingericht en aangezwengeld waarmee buurt voor buurt tempo wordt gemaakt. Arthur heeft de externe financiering op orde. Weet hoe het aannemers selecteert en aanstuurt. En heeft de administratieve vastgoed ICT (PropTech) op orde om de vastgoed mutaties en het "as a service" gebruik te monitoren en ook financieel technisch te beheren en te factureren.

Verantwoord opdrachtgeverschap

Verdere klimaatverandering moet worden tegengegaan. Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met de gevolgen van wat nu al onomkeerbaar is. Isoleren en overstappen van aardgas op hernieuwbare bronnen zoals warmtenetten via aquathermie of asfalt-thermie, voorkomt veel extra uitstoot. Isoleren helpt ook tegen het binnendringen van warmte op snikhete dagen. En zeer waarschijnlijk is een vanuit Plan Arthur aangepaste woning ook te koelen wanneer het 's zomers te warm wordt. Zo voorkomt een adequate aanpak ook hittestress. 

Bij het werk dat aannemers en installateurs verrichten aan bestaande woningen en/of bedrijfspanden dienen zij rekening te houden met het op verantwoorde manieren ontwerpen en bevestigen van zoveel mogelijk circulaire en/of biobased materialen. Al deze perspectieven rond een wijkgerichte isolatie aanpak dienen in de realisatie te worden meegenomen. En dragen bij aan een positieve draai aan ons deel van de invloed op ons klimaat en leefomgeving. Daar rekenen we aannemers ook op af. 

Sterker nog, dit soort aspecten vormen de gunningscriteria bij het selecteren van geschikte professionals voor de realisatie. Hierbij passen we onze SPARC inkoop aanpak toe. De uitbreiding  van de breed beproefde Rapid Impact Contracting methodiek. Waarmee de best passende installateurs, adviseurs en installateurs worden gecontracteerd. Op basis van de maatschappelijk verantwoord inkopen ambities van de wijk als opdrachtgever. 

Die opdrachtgever is in het geval van een Plan Arthur aanpak het projectbureau dat, onder het bestuur van een afspiegeling van stakeholders in een wijk, de regie neemt. 

Experts beamen belang en potentie Plan Arthur

Directeur ICircl. Over innovatie, circulair bouwen en de noodzaak om opschaalbaarheid in projecten te ontwikkelen.

Opgenomen op de TU Delft. Green Village.

Directie Stufken buitenruimte. Natuurinclusief, circulair en klimaatadaptief zijn realistische waarden voor herontwerp van bestaande buitenruimte. Volhoudbaar en gezond, voor hetzelfde geld.

Warmtenetten sluiten aan
Met Aendless asfalt-thermie als bron voor een warmtenet in een bestaande wijk, kunnen we uitstekend aansluiten op de collectieve wijkaanpak van Plan Arthur initiatieven.
LAMMP PropTech logo

Internationale ervaring

Bij de ontwikkeling van Plan Arthur instrumentarium en de uitrol daarvan, trekken we intensief samen op met de vastgoed beheer experts van LAMMP. Naast het toepassen van hun slimme PropTech aan data gedreven beheer ondersteuning, is de ervaring van LAMMP in het op basis van het CESCo (Circulaire Economie Service Company) gedachtengoed onderhouden van vastgoed van grote waarde. Het begrip CESCo hebben we  jaren geleden gemunt. LAMMP heeft daar heel serieus werk van weten te maken. Onderhoud en verduurzaming in een "as a Service" businessmodel, met bijpassende financiering systematiek. Het kent allemaal geen geheimen meer voor LAMMP. 

Een andere kwaliteit van LAMMP is hun ervaring met Europese Sustainable Finance wetgeving en de Europese Taxonomy in het borgen en daartoe registreren van transacties die gekoppeld worden aan het realiseren van maatschappelijke waarde. 

Woningen isoleren en aanpassen van warmte installaties tot aardgasvrij wonen, heeft een positief effect op de vastgoedwaarde. Maar hoe zit dat wanneer dit op een "as a Service" basis vorm krijgt? Ook waardebepaling in vastgoed, rondom vernieuwende financieringsmodellen, is een aandachtsgebied waarop LAMMP inmiddels als autoriteit wordt gezien. 

U begrijpt dat het erg prettig is om samen met LAMMP de complexiteit rondom uiteenlopende onderdelen in de  Plan Arthur wijk aanpak hanteerbaar en overdraagbaar te maken. 

E-Book Plan Arthur wijk verduurzaming en isolatie

Inhoudsopgave E-Book Plan Arthur

Een introductie van de eerste bladzijden van het E-Book met alle karakteristieken van de Plan Arthur aanpak. Inclusief inhoudsopgave: