Duurzaam inkopen en aanbesteden contractmanagement

FAQ SPARC

Hebben we hieronder uw inkoop en contractmanagement vragen alvast beantwoord?

FAQ SPARC verantwoord inkopen

TransitieSpijkers SPARC FAQ

In welke domeinen is SPARC inzetbaar?

De SPARC aanpak vind haar fundament in de RCC en RIC aanpak. Die manieren van inkoop zijn met succes toegepast in uiteenlopende diensten, leveringen en werken. Met name in domeinen als facility management en de bouw.
Inmiddels lopen er contracten in koffie & thee, catering, afvalbeheer, repro en interieur. Maar ook in beheer buitenruimte, waaronder bermbeheer. Op het gebied van Werken zijn er projecten gerealiseerd in de renovatie van provinciale en gemeentelijke wegen. En in de bouw en sloop van woningen en een Integraal Kind Centrum.

Elk inkoop onderwerp waarin leveranciers kunnen worden uitgedaagd tot, en beloond voor, het zetten van stappen in duurzaamheid, circulariteit, SROI, CO2 reductie of welke maatschappelijke impact ook, is geschikt.
En hoe complexer de uitdaging, hoe hoger de waardering voor de professionele regel- en innovatieruimte die een SPARC traject biedt.
Tegelijkertijd kan het voor het draagvlak binnen een opdrachtgever organisatie handig zijn om met een relatief eenvoudige inkoop uitvraag te starten, om SPARC daarmee in de vingers te krijgen. En je de mind-set en de instrumenten eigen te maken.

Wie kunnen een SPARC inkoop traject in de praktijk brengen of daarin adviseren?

Inkoop adviesbureaus en ervaren opdrachtgevers met een RCC of RIC achtergrond, zullen met weinig moeite kunnen schakelen naar de SPARC aanpak. Het staat hen, net als ieder ander, vrij SPARC instrumenten en processtappen toe te passen.
Wij van TransitieSpijkers kunnen ook een adviserende rol spelen bij SPARC trajecten. Maar zijn ook van harte bereid hier andere adviseurs in te trainen en begeleiden. Hoe meer experts er zijn die de waarde inzien en kunnen uitleggen van het op deze manier "vonken" tussen vakmensen, hoe groter de positieve impact op onze samenleving.

Waarin wijkt SPARC af van RCC en RIC?

SPARC gaat verder waar Rapid Circular Contracting en Rapid Impact Contracting ophouden. Zo maakt contractmanagement nadrukkelijk deel uit van de scope van SPARC. Ook het registreren van gemaakt impact is een bewust onderdeel van de SPARC opzet.

Is SPARC een onder intellectueel eigendom beschermde manier van inkopen en contractmanagement?

De SPARC methodiek is free-ware. Iedereen kan en mag deze methodiek aanwenden. Er is dus geen bescherming op het gebied van intellectueel eigendom.
Maar, LET OP! de aanpak vraagt wel kennis van zaken. Inkopen is een vak. Inkoopregels en de aanbestedingswet zijn complex en veelomvattend. Dus zorg ervoor dat je als je SPARC gebruikt, weet wat je doet.
Wie nieuw is in deze materie, doet er goed aan een ervaren SPARC adviseur het eerste project te laten begeleiden.

SPARC is Free-ware. Wat houdt dat in?

Met Free-ware bedoelen we dat het iedereen vrij staat de aanpak in te zetten, te kopiëren en zelf toe te passen. Opdrachtgevers kunnen SPARC zo veel en zo vaak als ze willen toepassen in al hun inkoop of aanbestedings behoeften. Er rust geen intellectueel eigendom op en de naam en het merk zijn niet beschermd.

Wel willen we graag voorkomen dat er met de aanpak wordt "geprutst". Inkopen is een juridisch gevoelige materie. SPARC staat niet op gespannen voet met de aanbestedingswetgeving. Maar alleen wanneer de aanpak op een juiste manier wordt ingezet kan de juridische correctheid worden onderbouwd. Wie SPARC niet correct toepast loopt daarmee risico. En dat kan vervolgens ook een smet werpen op de goede naam en reputatie van SPARC. Daarom is zorgvuldigheid geboden.

Daarom roepen we iedereen die SPARC wil toepassen op, zich goed te laten informeren en liefst te trainen in de juiste manier van werken.

Waarom hechten jullie zo aan die free-ware insteek?

Wij hebben ervaren wat een werkplezier en creativiteit projecten onder het SPARC gesternte teweeg brengen. Dat gunnen we iedereen. En al helemaal wanneer je ziet welke impact die creativiteit en het vakmanschap weten te realiseren.
Daarom willen wij dat er niemand ook maar iets in de weg staat, bij het gebruik maken van de SPARC aanpak.

We hebben in de periode dat RCC en RIC regelmatig werden geduid als "beschermde methodieken", ons betreurd over dat sommige inkopers, onderzoekers en branche adviseurs, huiverig bleken zich positief uit te spreken over die manieren van werken.
Waarschijnlijk vanwege weerstand die zij ervaren, rond het idee dat ze daarmee een monopolist aan het faciliteren zouden zijn. Die angst en weerstand willen we volledig wegnemen.

SPARC is er om een vonk te faciliteren in élke vorm van inkoop. En via SPARC stimuleren van impact, creativiteit en innovatievermogen staat open voor iedereen.

We hopen en verwachten dat door deze nadrukkelijke open insteek, SPARC omarmd zal worden door iedereen die waarde wil creëren vanuit opdrachtgeverschap en inkoop. Zoals we er ook op rekenen dat SPARC voor ondernemers bij gaat dragen aan innovatie tussen leveranciers onderling en in de supply chains.